Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Một tuần trước khi con ra đời

29/11/2006
Meï luoân mong luùc AnnA chaøo ñôøi seõ coù Ba beân caïnh ñeå Ba coù theå caûm nhaän moät caùch troïn veïn nieàm haïnh phuùc laøm Cha vaø AnnA cuûa Meï seõ coù “böôùc khôûi ñaàu” ñaày ñuû. Vaäy maø coâng ty laïi yeâu caàu Ba ñi coâng taùc ôû Ñaø Naüng 10 ngaøy, trong khi chæ coøn 1 tuaàn nöõa thoâi laø ñeán ngaøy döï sinh cuûa AnnA roài. Chuù Thònh/Phoù chuû nhieäm Chính trò bieát Meï buoàn (vaø chuù aáy cuõng bieát raèng Ba raát thöông meï con mình, neáu Meï yeâu caàu thì Ba seõ khoâng ñi) neân goïi Meï (+con) vaøo phoøng khaùch ñeå “laøm coâng taùc tö töôûng”. Sau moät hoài giaûng giaûi raèng thì laø maø khoâng ai thay Ba ñöôïc, coâng ty seõ döïa vaøo keát quaû cuûa chuyeán coâng taùc naøy ñeå ñaùnh giaù naêng löïc cuûa Ba vaø xem xeùt vieäc caát nhaéc Ba vaøo vò trí môùi, roài thì luùc vôï chuù aáy sinh con chuù aáy cuõng khoâng coù maët, …, vaân vaân vaø vaân vaân, chuù aáy ñeà nghò Meï vui veû chaáp nhaän ñeå Ba yeân taâm leân ñöôøng vaø höùa laø seõ taïo moïi ñieàu kieän ñeå Ba ñöôïc veà sôùm. Thaät loøng Meï cuõng khoâng muoán caûn trôû coâng vieäc cuûa Ba. Meï muoán raèng Meï coù theå maïnh meõ nhö Baø ngoaïi (Baø ñaõ sinh vaø nuoâi daïy 4 chò em Meï trong hoaøn caûnh cöïc kyø khoù khaên maø chaúng maáy khi OÂng ngoaïi ôû nhaø. Chuyeän ñoù sau naøy Meï seõ keå.) nhöng cöù nghó ñeán luùc ñi sinh AnnA laø Meï laïi thaáy tuûi thaân theá naøo aáy, nöôùc maét cöù chaûy hoaøi khoâng theå naøo ngaên ñöôïc. Ngaøy xöa OÂng phaûi ñi xa laø chuyeän chaúng ñaëng ñöøng, vì OÂng coøn nhieäm vuï thieâng lieâng vôùi Toå quoác, chöù neáu coù ñieàu kieän thì ai chaúng muoán ñöôïc “ñi bieån coù ñoâi”. Vaø dó nhieân laø Meï chaúng muoán phaûi “moà coâi moät mình”. Coù ñieàu Meï khoâng muoán laøm khoù cho Ba, vôùi laïi khoâng hieåu sao Meï laïi coù moät nieàm tin raèng Ba seõ veà kòp. Hai meï con mình nhaát ñònh seõ ñôïi ñeán khi Ba veà, AnnA nheù!

Theá laø 8 giôø saùng ngaøy 30/05/2006, Ba ñöa Meï sang göûi beân nhaø oâng baø ngoaïi, daën doø caån thaän roài leân ñöôøng ra saân bay ñi Ñaø Naüng. Töø luùc ñoù cho ñeán tröôùc khi maùy bay caát caùnh, Ba nhaén tin vaø goïi ñieän cho Meï suoát neân Meï chaúng thaáy buoàn nhöng ñeán toái, laø khoaûng thôøi gian maø thöôøng ngaøy Ba hay ngoài beân Meï ñeå xem AnnA nghòch ngôïm trong buïng Meï, thì Meï caûm thaáy thaät laø troáng traûi. Meï nhôù Ba. Vaø Meï thöông AnnA vì ñeâm nay khoâng ñöôïc nghe Ba troø chuyeän. Naèm maõi cuõng khoâng nguû ñöôïc, theá laø Meï ngoài vieát nhaät kyù cho Ba. Ñaõ laâu laém roài Meï khoâng vieát neân vaên veû chaúng coøn ñöôïc nhö xöa nhöng Meï coù vieát truyeän ñaêng baùo ñaâu maø phaûi lo, chæ ñôn giaûn laø nhöõng caûm xuùc ñang chaát chöùa trong loøng, con nhæ! Meï muoán sau naøy khi con lôùn leân, ñoïc ñöôïc, con seõ hieåu raèng con laø keát quaû cuûa tình yeâu vaø Ba Meï raát yeâu con, yeâu töø luùc con chöa chaøo ñôøi.

“Anh thöông yeâu,

Anh ñöøng traùch em nheù vì ñaõ khuya laém roài maø vaãn chöa ñi nguû ñeå giöõ gìn söùc khoeû cho beù con saép chaøo ñôøi cuûa chuùng ta. Em ñaõ coá roài nhöng khoâng nguû ñöôïc. Vaø giôø ñaây, khi nhöõng gioït nöôùc maét cöù laên daøi treân maù vì nhôù anh, em môùi bieát raèng xa anh duø chæ 1 ngaøy thoâi ñoái vôùi em thaät laø khoù khaên. Laøm gì em cuõng nghó veà anh. Moãi laàn con quaãy ñaïp trong buïng, em doã daønh cuõng chæ ñeå nhaéc ñeán anh (Maø chaéc laø con cuõng nhôù anh neân môùi thöùc khuya ñeán theá naøy). Em nhôù nuï cöôøi, gioïng noùi cuûa anh, nhôù nhöõng cöû chæ ngoä nghónh laøm cho em cöôøi, nhôù caû nhöõng luùc anh traùch em vì ñi ñöùng khoâng caån thaän, hay va ñuïng lung tung,… Coù bieát bao ñieàu veà anh laøm em phaûi nhôù. Vaø moãi toái, ñeå deã nguû thì mình thöôøng phaûi laên ra moãi ñöùa 1 beân giöôøng nhöng bieát coù anh ôû beân em seõ nguû say raát deã daøng, coøn baây giôø… Anh ôi!...”

6 tin nhắn:

xi muoi nói...

de thuong ne, cam dong ne me be Anna oi hic hic.. nguoi ieu oi. Ma` nho post bai bang cach nao ma P phai paste ra Word moi doc duoc do

16:22 1 tháng 12, 2006
AnnA&ZinZin nói...

Thankiu nhỏ vì đã là người đầu tiên comment cho blog entry này.
Thì Oanh type trong Word, đến lúc post bài mới copy ra, chứ viết trực tiếp nó không ra tiếng Việt. P. có biết cách nào tốt hơn không?

09:39 2 tháng 12, 2006
hoathachthao nói...

Nhỏ cũng gõ trong Word nhưng ở chế độ Unicode/ Times New Romane, Arial rùi paste qua. Thử hen.

17:42 3 tháng 12, 2006
AnnA&ZinZin nói...

Cảm ơn nhỏ nhe. Chúc tuần mới vui vẻ!

15:27 4 tháng 12, 2006
thu t nói...

Mẹ Oanh siêu lười nha...Nhật ký cho con kéo dài có vài ngày thì tắc tị rồi áh. Siêng chút nào, mỗi ngày chịu khó type vài dòng cho AnnA nào...Update hinh moi nua, người ta hơn 6 tháng tuổi rồi mà mẹ cứ để hình ảnh hồi xửa hồi xưa, bà con view rồi lại bảo AnnA còi thì chết chắc ặcặcặcặc

18:39 5 tháng 2, 2007
Càna nói...

cam đong qua di me Oanh oi. Chuc ca nha hanh phuc!

15:46 30 tháng 10, 2007

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569